Kurs sędziowski

Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Tychy organizuje w listopadzie 2017 roku kurs dla kandyd...

Licencje PZPN B

Dotyczy trenerów posiadających licencję PZPN B.Wydział szkolenia ŚLZPN Podokręg Tychy informuję, iż...

Awanse i spadki w rozgrywkach młodzieżowych

Rozgrywki młodzieżowe – jesień 2017 Podokręg Tychy podaje zasady awansów w rozgrywkach młodzie...

Komunikat WGiD 37/2017

Tychy 16.11.2017 r. KOMUNIKAT NR 37/2017 Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny   I. Terminy i...

 • Kurs sędziowski

  piątek, 08 września 2017 09:33
 • Licencje PZPN B

  czwartek, 09 listopada 2017 10:05
 • Awanse i spadki w rozgrywkach młodzieżowych

  poniedziałek, 13 listopada 2017 09:37
 • Komunikat WGiD 37/2017

  piątek, 17 listopada 2017 08:04

KLUB  SENIORA ŚLĄSKI ZPN PODOKRĘG TYCHY

1. Karakuszka  Zygmunt  --  Przewodniczący

2. Szachnitowski  Kazimierz -- Wiceprzewodniczący

3.    Pindel  Stanisław    -- Sekretarz

Przedstawiciele Klubu:

4. Barcik  Jerzy

5. Doktor  Alojzy

6. Draczyński  Adam

7. Góra  Edward

8. Gryzło Stanisław

9. Jarek  Stefan

10 Maryjosz  Roman

11 Nowak  Kazimierz

12 Pławecki  Józef

13 Rudzki  Jan

14 Sodzawiczny Jerzy

15 Stęchły  Stanisław

16 Urbańczyk  Ryszard

17 Wuzik Alojzy

 


REGULAMIN KLUBU SENIORA ŚLĄSKIEGO ZPN PODOKRĘGU TYCHY

Rozdział I: Członkowie Klubu

1. Członkiem Klubu Seniora Podokręgu Tychy może zostać po ukończeniu 60 roku życia każdy działacz władz Podokręgu Tychy, jego Wydziałów, Komisji, jak i innych jednostek organizacyjnych Związku.

Do przyjęcia w poczet Klubu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego członków. Nie dotyczy to Członków Honorowych Śląskiego ZPN, wyrażających wolę przynależności do Klubu.

2. Do praw członka Klubu Seniora należy:

Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz okresowych posiedzeniach koleżeńskich jego członków.

Udział przedstawicieli Klubu w Walnych Zgromadzeniach Podokręgu, spotkaniach jubileuszowych, opłatkowych lub noworocznych i imprezach sportowych organizowanych przez Podokręg.

Rozdział II: Zakres działania Klubu

Do podstawowych celów działalności Klubu Seniora należy:

1. Integracja działaczy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń w realizacji celów i zadań Podokręgu.

2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych tradycji, w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair-play, oraz wzorowych postaw etycznych.

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz Związku, oraz innymi osobami działającymi w obrębie sportu.

4. Wspieranie inicjatyw władz Podokręgu w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych.

5. Organizowanie – przy współudziale Biura Podokręgu – cyklicznych spotkań Członków Honorowych z Podokręgu i innych członków Klubu.

6. Współpraca z Klubami Seniorów działającymi na terenie Śląskiego ZPN

7. Występowanie do władz Podokręgu z wnioskami o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla członków Klubu.

8. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu.

9. Realizacja form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach losowych, oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych.

10. Prowadzenie ewidencji członków Klubu Seniora, reprezentowanie ich wobec władz Podokręgu, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dot. działalności Klubu.

11. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Podokręgu.

Rozdział III: Władze Klubu Seniora i sprawy organizacyjne

1. Władzami Klubu Seniora są:

· Przewodniczący Klubu

· Wiceprzewodniczący

· Sekretarz

2. Przewodniczący Klubu Seniora jest powoływany przez Zarząd Podokręgu Tychy na

okres 4 lat, zgodnie z kadencją w Podokręgu.

3. Przewodniczący Klubu Seniora przedstawia kandydatów na Wiceprzewodniczącego

i sekretarza do akceptacji Zarządu Podokręgu.

4. Przewodniczący reprezentuje Klub Seniora wobec władz Podokręgu i może uczestniczyć jako gość zaproszony w posiedzeniach Zarządu Podokręgu. Wchodzi także w skład powoływanych komitetów jubileuszowych i bierze udział w akceptowaniu wniosków o przyznawanie odznaczeń.

5. Zebrania Klubu odbywają się zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań.

6. Zebranie Klubu Seniora prowadzi Przewodniczący a pod jego nieobecność jego zastępca.

7. Klub Seniora korzysta w swej działalności w zakresie ustalonym z Prezesem z pomocy Biura Podokręgu.

8. Świadczenia finansowe na działalność Klubu Seniora przewidziane są w zatwierdzonym rocznym preliminarzu Podokręgu.

Rozdział IV: Postanowienia końcowe

1. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia władz Klubu Seniora z Zarządem Podokręgu.

2. Regulamin Klubu Seniora został zatwierdzony przez Zarząd Podokręgu  w dniu 13.09.2016

 

Najbliższe mecze.

 

Linki

Polski Związek Piłki Nożnej

Śląski Związek Piłki Nożnej

Extranet - moduł dla klubów

https://kluby.pzpn.pl/

Extranet - moduł dla sędziów

https://sslex.pzpn.pl/

Sponsor Techniczny Podokręgu Tychy

http://www.futuresport.com.pl/

 

 

 

Śląski Związek Piłki Nożnej - Podokręg Tychy

Copyright © 2014. All Rights Reserved.